Konkurs Marcowy

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Marcowy Seafrags”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki konkursu związanego z promocją firmy Seafrags.pl

2. Organizatorem konkursu jest Seafrags.pl - Mati-soft Rafał Macias, zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs „Konkurs Marcowy Seafrags”, zwany dalej konkursem, odbędzie się w okresie od dnia 01.03.2019 do 15.03.2019 roku.

§2 NAGRODY

1. Główną̨ nagrodą w konkursie jest ZESTAW MYREEF STUDIO firmy ARKA przybliżonej wartości rynkowej 180 zł wraz z wysyłką kurierską do zwycięzcy.

 

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W konkursie może wziąć́ udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.

2. Konkurs skierowany jest do osób, które w okresie trwania konkursu dokonały zakupu w sklepie stacjonarnym lub internetowym https://sklep.seafrags.pl na kwote minimum 100pln.

3. W konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy i rodziny pracowników Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.

§4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w konkursie przez osobę̨, o której mowa w § 3 ust. 1 jest łączne spełnienie następujących warunków:

- zakup na kwotę minimum 100pln w sklepie stacjonarnym lub internetowym https://sklep.seafrags.pl

- polubienie profilu https://www.facebook.com/seafragspl/

- udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu

- przesłanie zdjęcia paragonu z widoczną datą zakupu (miedzy 01-15.03.2019)

2. Osoba, która otrzymała dowolną nagrodę wymienioną w §2 regulaminu a nie dotrzymała warunków wyszczególnionych w §4 p. 1, jest zobowiązana do zwrotu nagrody lub jej wartości pieniężnej. Organizatorzy ponawiają losowanie aż do wyłonienia zwycięzcy spełniającego wymagane warunki.

3. Nad prawidłowością̨ przebiegu konkursu czuwają̨ przedstawiciele kapituły konkursu. Skład kapituły konkursu jest wyszczególniony w § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

§5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Nagrody wymienione w §2 przydzielane są uczestnikom na zasadzie losowania.

2. Nad przebiegiem losowania nadzór sprawuje kapituła konkursu w składzie: Paweł Partes, Emil Lange.

3. Losowanie nagrody głównej nastąpi najpóźniej 17 marca 2019 roku.

§6 ODBIÓR NAGRODY

1. Nagroda wydana zostanie tylko i wyłącznie osobie, zwanej dalej Zwycięzcą, która wylosowała nagrodę i co do której nastąpiła pozytywna weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie.

2. Zwycięzca po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie jest zobowiązany poinformować́ Organizatora, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników losowania o sposobie odbioru nagrody - wysyłce lub odbioru osobistego w sklepie Seafrags Kowalczyka 3 01-193 Warszawa.

4. Zwycięzcy, którzy nie zgłosili się po odbiór nagrody w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników, tracą prawo do nagrody.

5. Zwycięzca nigdy nie ma prawa do odbioru wartości rynkowej nagrody.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać́ Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż̇ 3 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

2. Organizator rozpatrzy złożone mu zastrzeżenia niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

3. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia wyrażają̨ zgodę̨ na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z pozn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.seafrags.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyn, po uprzednim zamieszczeniu na stronie internetowej www.sklep.seafrags.pl informacji zawierającej datę̨ początkową̨ obowiązywania zmian.

6. W wyjątkowych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursy przed czasem, bez rozstrzygnięcia pozostałych etapów konkursu.

7. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia poszczególnych etapów losowania jest odpowiednia liczba Uczestników konkursu.

8. Dla odbycia losowania liczba Uczestników w każdym etapie musi stanowić minimum trzykrotność nagród oferowanych przez Organizatora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą̨ miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Komentarze do wpisu (0)

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:07e5c9a27a03a4a8768f73d4c321cfd8#1}
Sklep internetowy od home.pl