Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU Seafrags.pl

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Seafrags.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod Seafrags.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Seafrags.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem Seafrags.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem Seafrags.pl. jest własnością firmy Matisoft Rafał Macias Siewierska 16a/22 02-360 Warszawa NIP 5261473036

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Seafrags.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Seafrags.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8 Zdjęcia produktów to najczęściej zdjęcia poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wygląd produktu będącego przedmiotem sprzedaży.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Seafrags.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Seafrags.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Seafrags.pl.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Seafrags.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Seafrags.pl,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Seafrags.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Seafrags.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Każde Zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony obsługi sklepu Seafrags.pl w celu potwierdzenia dostępności i czasu wysyłki.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od obsługi sklepu Seafrags.pl potwierdzającej zakup.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską .Zwierzęta wysyłane są kurierem od poniedziałku do środy włącznie.

5.3. Termin realizacji dostawy w wypadku towarów dostępnych wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4 Sklep preferuje odbiór osobisty ze względu na dobro zwierząt , wysyłka jest realizowana tylko w przypadku korali i bezkręgowców na wyraźne życzenie i odpowiedzialność klienta, sklep nie oferuje wysyłki ryb .

5.5 Wysyłka zwierząt kurierem nie podlega reklamacji - sklep ze swojej strony dokłada jednak wszelkich starań by jak najlepiej spakować zwierzęta. Odpowiedzialność Seafrags.pl za przesyłkę kończy się wraz z odbiorem jej poprzez kuriera.

5.6 Klient odpowiedzialny jest za monitorowanie statusu przesyłki i jak najszybszy jej odbiór.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego,

b) gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, pomniejszone o koszt wysyłki (nawet w wypadku opcji darmowej dostawy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot obejmuje kwotę za towary, bez zwrotu kosztów wysyłki.

Zwracany towar powinien być w stanie nowym i nienoszący śladów użytkowania, jakiekolwiek znaki świadczące o użytkowaniu towaru unieważniają możliwość zwrotu.

7.6 NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW ŻYWYCH ZWIERZĄT – prosimy o przemyślane zakupy.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i Usług Transportowych

 

8.1. Seafrags.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres seafrags@seafrags.pl. Seafrags.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Seafrags.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Sprzęt oddawany do reklamacji winien być oczyszczony z glonów, nalotów i innych zabrudzeń. Sprzęt brudny, nieoczyszczony może być odesłany bez uwzględnienia reklamacji z zaleceniem wyczyszczenia. 

8.5. Podstawą reklamacji zwierząt są zdjęcia. Bez wykonanych zdjęć żadna reklamacja nie będzie rozpatrywana. Gwarancja obejmuje okres od chwili wysłania do czasu wpuszczenia zwierząt do zbiornika. Zwrot obejmuje kwotę za zwierzęta, bez zwrotu kosztów wysyłki.

8.6. Wszystkie przesyłki (zwłaszcza z towarami delikatnymi typu świetlówki, grzałki, areometry etc.) należy otwierać w obecności kuriera i, w razie uszkodzenia towaru, spisać protokół szkody. W innym wypadku brak jest podstaw do rozpatrzenia reklamacji Usługi Transportowej. 

8.7. Dokumenty reklamacyjne Usługi Transportowej (oryginał listu przewozowego, dowód zakupu i protokół szkody) należy przesłać na adres Seafrags Akwarystyka Kowalczyka 3 03-193 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres seafrags@seafrags.pl nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia.

8.8 Gwarancja nie obejmuje zwierząt.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Seafrags.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Seafrags.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres seafrags@seafrags.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Seafrags.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Polityki prywatności

 

10.1 Polityka prywatności serwisu Seafrags.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Seafrags.pl poprzez Serwis.

10.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Matisoft Rafał Macias Siewierska 16a/22 02-360 Warszawa NIP5261473036

10.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

10.4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

10.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

10.6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

10.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

10.8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10.11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Seafrags.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Seafrags.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Seafrags.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 12.1 Sklep stacjonarny seafrags.pl oferuje możliwość odkupu lub wymiany zwierząt niechcianych lub pochodzących z rozrodu

12.2 W celu wyceny komisu należy dostarczyć zwierzęta do sklepu osobiście,  wcześniej przesyłając zapytanie na email seafrags@seafrags.pl ze zdjęciem oferowanego na wymianę zwierzęcia. 

12.3 Sklep seafrags.pl nie płaci za zwierzęta gotówka ani inna forma pieniężną - w rachubę wchodzi tylko wymiana barterowa do kwoty wyceny oferowanych zwierząt na inny asortyment sklepu z możliwością dopłaty po stronie klienta lub wymianę na bony prezentowe.

12.4 Sklep dokonuje wyceny bazując na cenie rynkowej danego zwierzęcia i odliczając odpowiedni podatek Vat oraz prowizje stanowiącą 25%-40% w zależności od gatunku i rodzaju zwierzęcia.

12.5 Za zwierzęta pozostawione do dalszej odsprzedaży sklep nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje strat w przypadku śmierci zwierzęcia  - dotyczy to również zwierząt pozostawionych ma przechowanie w usłudze HOTEL.

12.6 W przypadku gdy klient wykonuje zmianę zbiornika lub nie ma warunków do trzymania danego zwierzęcia sklep może odpłatne udzielić zbiornika w którym można przechować zwierzęta w odpowiednich warunkach. Jest to usługa zwana HOTEL i obowiązuje ja punkt 13.5

12.7 W przypadku usługi HOTEL sklep może wystawić nie chciane zwierzęta zgodnie z wola klienta na sprzedaż lub wymianę na inne , zgodnie z zasadami z pkt.13.4 oraz 13.5. Rozliczenie z klientem odbywa się po sprzedaniu danego zwierzęcia. Sklep udostępnia akwaria i zobowiązuje się zapewnić optymalne warunki ale nie odpowiada za zwierzęta padnięte w trakcie ekspozycji. Sklep nie płaci z góry za zwierzęta - rozliczenie następuje po sprzedaży zwierzęcia lub zwierząt w cyklu miesięcznym.

12.8 Zwierzęta nie sprzedane w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy HOTELU lub nie odebrane przez właściciela podlegają zwrotowi właścicielowi lub w przypadku odmowy przyjęcia zwrotu lub braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od monitu przechodzą na własność sklepu celem pokrycia kosztów utrzymania. Możliwa jest tez ugoda na przedłużenie okresu HOTELU po uiszczeniu przez właściciela kosztów utrzymania zwierząt w HOTELU. Koszty wycenia obsługa sklepu.

12.9 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt w komis lub hotel bez podania przyczyny.